Thủ đô

Người Hà Nội thanh lịch: “Bao giờ cho đến ngày xưa”?

2013-01-01 17:36:57
Điều quan trọng nhất hiện nay là người Hà Nội cần hình thành ý thức và phong cách sống của người thị dân đích thực, trước hết là tự giác tuân thủ pháp...