lao động
Sự chuyển dịch cơ cấu lao động năm 2012 như thế nào?
2013-01-06 14:28:16
Cơ cấu lao động theo nhóm ngành trong năm 2012 có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng lao động trong nhóm ngành dịch vụ tăng từ 30,3% lên 31,4%, số lao động tăng...
Đọc nhiều