gương mẫu
Nói không đi đôi với làm – “bệnh trọng” cần giải nguy, chữa gấp
2020-05-14 06:13:43
Người xưa từng răn dạy “Nói chín thì phải làm mười/Nói mười làm chín kẻ cười người chê”. Dẫu đã làm được chín phần, chỉ có một phần không làm được...
Đọc nhiều