Giám đốc Sở Lao động
Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh không phải là do “con của ai”
2021-01-06 17:36:35
Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm lãnh đạo cấp Sở dựa vào trình độ chuyên môn và quá trình công tác chứ “không phải là con của ai”. Ông Nguyễn...
Đọc nhiều