Gia cát lượng

Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng

2013-10-01 14:38:10
Bảy cách chọn người của Gia Cát Lượng dựa trên 7 chữ: “Chí, Biến, Thức, Dũng, Tính, Liêm, Tín”. Cho tới nay, cách chọn hiền tài này vẫn còn nguyên giá trị....