Đề án 106
Chính quy hóa Công an xã – xu thế tất yếu trong xây dựng nhà nước pháp quyền
Nguyễn Trần - 2020-12-15 14:04:32
Sự thay đổi lãnh đạo công an các tỉnh Đồng Nai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… thực sự đã tạo nên “những địa chấn” lớn. Đánh thẳng đánh mạnh...
Về một cuộc cải cách chưa từng có trong ngành Công an giúp nhà nước tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng 
Văn Dân - 2020-07-20 14:51:24
Suốt 2 năm qua, có thể nói ngành Công an đã lĩnh ấn tiên phong để thực hiện một cuộc Cách mạng về công tác tổ chức nhằm tinh gọn đầu mối và biên chế,...
Đọc nhiều