Đại Việt sử ký toàn thư
Người Việt từng mắng Hoàng đế Trung Hoa ngay giữa đám đông quần thần
2021-02-06 10:24:05
Bị khinh thường là hèn kém đến từ xứ man di, ông đã dạy cho vua Hán một bài học ngay giữa đám đông quan lại phương Bắc. Và nhiều tướng nhà Hán, nhà Minh,...
Đọc nhiều