cứng nhắc
Bộ VH-TT&DL ra văn bản về chi trả hỗ trợ cho nghệ sĩ
2021-09-09 21:50:04
Văn bản yêu cầu không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ,...
Đọc nhiều