Cơ quan điều tra hình sự quân khu
Xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu
2021-08-16 13:44:07
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu...
Đọc nhiều