chủ nghĩa đa phương
Chủ nghĩa đa phương là gì mà cả Tổng Bí  thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đều nhắc tới?
Hạnh Văn - 2020-09-28 15:31:17
Ngày 22/9, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã triệu tập cuộc họp Khóa 75 với tên gọi “Tương lai mà chúng ta muốn, LHQ mà chúng ta cần: tái khẳng định cam kết...
Đọc nhiều