chính quyền đô
Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở 13 quận, thị xã
2021-07-01 14:56:43
Mô hình chính quyền đô thị có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục...
Đọc nhiều