Chỉ thị 35
Những chiếc cặp … đại hội đi ngược Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị
Nguyễn Trần - 2020-10-06 08:46:31
Hơn 2,2 tỷ đồng cho 600 chiếc cặp tương đương với 200 tấn gạo giúp dân nghèo, tương đương khoảng 1,5 vạn chiếc cặp cho trẻ em vùng cao và hàng trăm cặp bò...
Đọc nhiều