Chelsea Manning
WikiLeaks đã công bố bí mật động trời gì của Mỹ vào 18/2/2010?
Bảo Trâm - 2021-02-18 10:22:59
Vào ngày 18/2 năm 2010, một trang web tương đối mù mờ có tên là WikiLeaks công bố một bức điện ngoại giao bị rò rỉ chi tiết các cuộc thảo luận giữa các nhà...
Đọc nhiều