cầu thủ thiêm
Không thể để Thủ tướng phải ra ‘tối hậu thư’ đốc thúc
2020-09-22 11:44:24
Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2 của TP.HCM xây đã gần xong, gần xong nhưng chưa biết bao giờ xong là vì chưa có mặt bằng thi công phía bên quận 1. Cầu...
Đọc nhiều