Cán bộ suy thoái
Ông Phạm Minh Chính: ‘Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm’
2021-03-27 18:46:27
Công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn,...
Đọc nhiều