các dịch vụ của Viettel
Đừng dạy người Việt Nam phải làm gì!
Bảo An - 2021-03-26 16:10:42
“Người Việt Nam cũng có thể cân nhắc tạm hoãn, hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ của Viettel cho đến khi tập đoàn này đưa ra những giải trình về trách nhiệm...
Đọc nhiều