bộ chính trị ủy viên bộ chính trị ứng cử đại biểu quốc hội tự ứng cử danh sách ứng cử quốc hội trưởng ban tổ chức trung ương
Ủy viên Bộ Chính trị với những cái nhất, cái đầu tiên
2021-04-21 16:09:27
Trong số 17 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có 5 nhiệm kỳ liên tiếp là đại biểu...
Đọc nhiều