Bao cấp
Mổ lợn phải có giấy phép và chuyện đụng lợn Tết chui thời bao cấp
2020-01-13 05:47:45
Gia đình nào nuôi được lợn phải bán cho nhà nước. Chỉ có trại chăn nuôi và cửa hàng thực phẩm nhà nước mới được giết mổ lợn, bán phân phối cho cán bộ,...
Đọc nhiều