Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Xử lý người đứng đầu cấp ủy lơ là tiếp dân
2020-02-26 07:49:32
Người đứng đầu cấp ủy cũng bị xử lý trách nhiệm khi để tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến trật tự xã hội Người...
Đọc nhiều