75 năm ngày tổng tuyển cử
5 sắc lệnh về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta
2021-01-05 20:09:40
Ngay trong những ngày đầu tiên vừa tuyên bố độc lập tháng 9-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành nhiều sắc lệnh chuẩn bị...
Đọc nhiều