17-4-1975
Ngày 17-4-1975, bộ Tổng tư lệnh chỉ thị đánh chiếm các sân bay
Sơn Ca - 2021-04-17 05:58:44
Ngày 17-4-1975, Ðại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi điện số 58B/DK cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, nêu rõ: “Nhiệm vụ đánh phá sân bay Biên Hòa,...
Đọc nhiều