+
Aa
-

Quyết tâm thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

16/12/2016 14:57

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đều nhất trí và đồng tình, đánh giá cao việc Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngày 16-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 04 – KH/TW thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó, tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ban, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thống nhất trong toàn Đảng về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ. Nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từng vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban, của các vụ, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trong Ban và các vụ, đơn vị.

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây; lãnh đạo, cấp ủy các cấp phải có sự thống nhất cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc. Trong thực hiện Nghị quyết, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng các giải pháp tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, bày tỏ sự nhất trí và đồng tình, đánh giá cao việc Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu đã thảo luận về những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; nội dung thực hiện Nghị quyết trong năm 2017 của Ban theo sự phân công của Bộ Chính trị; nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại cơ quan. Trong đó, những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên là tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình; năm 2016, gắn nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết với kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016. Hằng năm, Lãnh đạo Ban ban hành kế hoạch kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đã thống nhất cao và bày tỏ quyết tâm thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống.

(Theo Tạp chí Tuyên Giáo)

Bài mới
Đọc nhiều