+
Aa
-
Quy định cơ cấu tổ chức Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
14/03/2013 06:49

Thủ tướng Chính phủ vừa  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.

Theo Quyết định, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình là tổ chức thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về dân số – kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản khác về dân số – kế hoạch hóa gia đình…

Đồng thời, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án về lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quản lý biến động về dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ gia tăng dân số trên phạm vi cả nước; xây dựng dự báo dân số phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quản lý về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi; quản lý chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu nguồn lực.

    Hình minh họa
Hình minh họa

Bên cạnh đó, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân số – kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục và tư vấn về các lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình; cho phép thực hiện dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số – kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Cơ cấu tổ chức

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình có 11 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị là các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: 1- Vụ Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đỉnh; 2- Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số; 3- Vụ truyền thông – Giáo dục; 4- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 5- Vụ Tổ chức cán bộ; 6- Vụ Pháp chế – Thanh tra; 7- Văn phòng.

Tổng cục còn có 4 đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng; Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ; Trung tâm nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu; Báo Gia đình và Xã hội.

Về cơ cấu lãnh đạo, Quyết định cũng nêu rõ, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2013.

TH (VGP)

Bài mới
Đọc nhiều