+
Aa
-

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

20/12/2016 14:15

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo chủ chốt và đại diện văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật của nước nhà.

Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã họp bàn, thảo luận và thông qua nhiều văn bản quan trọng, như: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh chào mừng các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật, đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng khu vực phía Bắc.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng cho biết, để triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày 22/11/2016 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 65-KH/BTGTW ngày 07/12/2016, về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng cho lãnh đạo, đại biểu các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nhằm cung cấp thêm và giúp lãnh đạo, đại biểu các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; đồng thời, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Linh khẳng định, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo chủ chốt và đại diện văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật của nước nhà.

Thứ nhất, các đồng chí cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị, trong đó chú trọng tới việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, chú trọng tới những nội dung liên quan tới lĩnh vực, ngành nghề đang công tác để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Thứ hai, sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí theo chức trách và nhiệm vụ được giao, tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng; đồng thời cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sỹ và những người làm báo trong cả nước.

Thứ ba, đề nghị các đồng chí vừa tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị, phải vừa tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận, sau hội nghị viết bài thu hoạch của cá nhân. Việc viết thu hoạch cá nhân cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, trong đó vẫn là tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó gắn với thực tế của ngành, đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Trong viết thu hoạch, các đồng chí cần đề xuất phương hướng, những giải pháp, mục tiêu gắn với lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn đang được giao hiện nay; đồng thời qua đó, các đồng chí cũng cần góp ý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngành, đơn vị đang công tác. Tóm lại, cần phải làm gì và làm thế nào để những nội dung cơ bản, những quan điểm, định hướng chỉ đạo của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của mỗi cán bộ, đảng viên được áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng bày tỏ tin tưởng, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII sẽ đạt được kết quả tốt, làm cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng ở các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thành công.

Theo chương trình, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Các đại biểu cũng được nghe chuyên đề “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và chuyên đề “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

(Theo Tạp chí Tuyên Giáo)

Bài mới
Đọc nhiều