+
Aa
-
Pháp luật lao động mà chưa được thực thi là khuyết điểm của chúng ta
08/03/2007 16:50

Lược ghi kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Vai trò quan trọng của CĐ

Những thành tựu phát triển KT-XH trong năm 2006 của đất nước và việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức thành công Hội nghị APEC 14… là kết quả tổng hợp chung của 20 năm đổi mới. Đó là công sức chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của CNVC-LĐ và tổ chức CĐ. Qua báo cáo của Tổng LĐLĐVN, tôi thấy rằng hoạt động ở nhiều cấp CĐ đã có những chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, hướng về người LĐ hơn. Tuy nhiên, tôi có nhận xét rằng thực trạng đình công còn nhiều. Để xảy ra tình trạng này có phần trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan và kể cả Chính phủ.

Pháp luật lao động mà chưa được thực thi là khuyết điểm của chúng ta
Pháp luật lao động mà chưa được thực thi là khuyết điểm của chúng ta

Nhưng qua đó cũng thấy được những sơ hở, yếu kém trong việc thực thi luật pháp LĐ; và thấy rõ được vai trò quan trọng của tổ chức CĐ. Vai trò CĐ không chỉ quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người LĐ, mà còn góp phần tổ chức tốt các phong trào thi đua LĐSX, thúc đẩy phát triển KTXH; tham gia xây dựng chính sách, luật pháp liên quan đến người LĐ và kiểm tra giám sát việc thực thi luật pháp trong cuộc sống.

Sự phối hợp của tổ chức CĐ với các cơ quan của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày càng tốt hơn vì mục tiêu chung là phát triển KTXH và chăm lo đời sống người LĐ. Tôi mong rằng, tổ chức CĐ trong năm 2007 và những năm tiếp theo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, hướng về người LĐ; tổ chức tốt hơn các phong trào thi đua LĐSX, tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát, thực thi pháp luật LĐ, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Đất nước ta muốn phát triển bền vững thì tăng trưởng kinh tế phải cao, nhưng phải đi kèm với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Muốn CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu-nước mạnh-xã hội công bằng – dân chủ, văn minh” thì lực lượng LĐ công nghiệp phải ngày càng phát triển. Điều đó đặt ra yêu cầu phải quan tâm chăm lo cho người LĐ – lực lượng vô cùng quan trọng để thực hiện CNH-HĐH đất nước.

Quan tâm thoả đáng tới lợi ích người LĐ phải cụ thể bằng các quy định của pháp luật. Pháp luật LĐ của chúng ta đã xây dựng, nhưng chế định pháp luật đặt ra mà không được thực thi trong thực tế thì đó là khuyết điểm của chúng ta. Tôi đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐVN kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật đối với người LĐ. Đây là việc phải làm được và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Thí điểm xây dựng thoả ước LĐ tập thể theo ngành

Về kiến nghị của Tổng LĐLĐVN đối với việc ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết tranh chấp LĐ và đình công, tôi đề nghị Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các bộ, ngành liên quan xây dựng nghị định hướng dẫn cụ thể các điều khoản liên quan đến Chương XIV của Bộ luật LĐ, sao cho đảm bảo thời gian tiến độ và nội dung phải sát với cuộc sống để trình Chính phủ phê duyệt, ban hành.

Đối với kiến nghị của TLĐ về thí điểm xây dựng thoả ước LĐ tập thể cấp ngành, việc thiết thực trước hết là phải tập trung ký kết cho được thoả ước LĐ tập thể của từng loại hình DN và phải coi đây là một văn bản pháp quy rất quan trọng trong DN.

Sau đó có thể nghiên cứu làm thực hiện thí điểm xây dựng thoả ước LĐ tập thể theo ngành, đặc biệt là đối với ngành dệt may, da giày, xây dựng, chế biến thuỷ sản. Phải làm sao hài hoà được lợi ích của Nhà nước, của DN và người LĐ.

Mạnh dạn cho CĐ được mua cổ phần để tham gia HĐQT

Về kiến nghị của Tổng LĐ ban hành nghị định về việc thực hiện quy chế dân chủ trong Cty cổ phần, Cty TNHH, giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm trình dự thảo này; nhưng phải chú ý đến chất lượng xây dựng văn bản, nội dung phải phù hợp với cuộc sống, phù hợp với các quy định pháp luật khác.

Đối với kiến nghị cho phép CĐ được tham gia HĐQT các Cty cổ phần với vai trò đại diện sức LĐ, Chính phủ đồng ý nhưng việc thực hiện phải phù hợp với các quy định của luật pháp. Luật pháp quy định chỉ người đại diện sở hữu phần vốn nhất định trong Cty cổ phần thì mới được tham gia HĐQT.

Vì vậy, Chính phủ đồng ý cho phép CĐCS được sử dụng quỹ CĐ mua cổ phần để được tham gia HĐQT với tư cách làm một pháp nhân, theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính. Việc CĐCS mua cổ phần để tham gia HĐQT trong Cty cổ phần, chúng ta nên mạnh dạn cho làm thí điểm. Nếu còn vướng mắc thì kịp thời điều chỉnh, nếu thí điểm tốt thì cho phép nhân rộng.

Đầu tư nhà ở cho CN là đầu tư cho phát triển

Về vấn đề nhà ở của CN các KCN-KCX, Tổng LĐLĐVN đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay tiến triển vẫn còn chậm. Đây là một khuyết điểm. Luật Nhà ở đã có quy định, nhưng chính sách không được thực thi trong cuộc sống.

Người LĐ đang rất khó khăn, nếu còn tiếp tục kéo dài thì càng khó giải quyết. Vì vậy, quyết tâm của Chính phủ là phải giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho CN tại các KCN-KCX. Chính phủ yêu cầu Bộ KHĐT chủ trì phối hợp với Bộ XD và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế ưu đãi cho các DN xây dựng nhà ở cho CN và phải xong trong quý II/2007.

Cần phải xem xét việc ưu đãi cụ thể về việc cấp đất, thuế, về vốn như thế nào cho phù hợp, để DN có thể xây dựng được nhà ở cho CN; đồng thời phải đưa ra được chính sách chung để các thành phần kinh tế khác (kể cả tư nhân) cũng có thể làm được. Đã đến lúc cần phải xã hội hoá việc xây dựng nhà ở cho CN tại các KCN-KCX. Đối với các KCN-KCX xây dựng mới thì bắt buộc phải quy hoạch để xây dựng nhà ở cho CN, đồng thời rà soát lại và bổ sung quy hoạch XD nhà ở đối với các KCN-KCX đã có.

Muốn DN đầu tư xây dựng nhà ở cho CN thì phải miễn thuế sử dụng đất và phải được phép khấu hao đầu tư. XD nhà ở cho CN phải được coi là đầu tư cho phát triển.

Xây dựng đời sống văn hoá CN phải thiết thực và hiệu quả

Đối với kiến nghị của TLĐ về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở cho CN các KCN-KCX, Chính phủ đồng ý giao cho Bộ VHTT chủ trì phối hợp với TLĐ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải quyết, nhưng phải đảm bảo tính thiết thực và phù hợp với thực tế đời sống của người CN trong các KCN-KCX.

Đối với kiến nghị về nghiên cứu sửa đổi Nghị định về khen thưởng sáng kiến, sáng chế và đề nghị có quy định tặng thưởng huân chương LĐ cho CNVC-LĐ đạt 5 bằng LĐ sáng tạo trở lên, Chính phủ giao cho Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xem xét, nghiên cứu đề nghị của TLĐ để trình lên Chính phủ.

Chính phủ giao cho Bộ KHCN chủ trì nghiên cứu đề nghị của TLĐ cho Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ (thuộc TLĐ) được đưa vào danh mục Viện nghiên cứu cơ bản được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, để trình Chính phủ quyết định.

Chính phủ đồng ý cho chuyển Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng về trực thuộc TLĐ theo đề nghị của Thành uỷ, UBND TPHCM và TLĐ. Trường sẽ vận dụng cơ chế hoạt động của trường tư thục.

Cho phép thu kinh phí CĐ ở DN có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với kiến nghị cho phép tổ chức CĐ thực hiện thu kinh phí CĐ (bằng 2% quỹ lương) trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như với tất cả các loại hình DN khác, Chính phủ đồng ý cho phép thu nhưng phải đảm bảo thực hiện theo 2 điều kiện. Đó là chỉ được phép thu kinh phí CĐ trong DN FDI bằng 1% quỹ lương và toàn bộ kinh phí này phải để lại phục vụ cho CN và hoạt động CĐCS.

Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ LĐTBXH thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về LĐ đối với DN có vốn FDI tại quận, huyện nơi có đông DN FDI; cần giao cho các ban quản lý KCN-KCX trách nhiệm quản lý nhà nước về LĐ trong địa bàn mình quản lý, đồng thời tăng cường năng lực và bổ sung đội ngũ cán bộ có chuyên môn về quản lý LĐ cho các phòng chức năng về tổ chức, LĐ trên địa bàn quận, huyện có KCN-KCX…

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều