+
Aa
-

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

18/07/2018 11:21

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là cơ quan tương đương Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các quy định của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn như: Là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội ở trung ương tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, thẩm định hồ sơ trình khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội ở trung ương. Thực hiện theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

Đồng thời, xây dựng nội dung, chương trình và thực hiện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội ở trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các phong trào thi đua và truyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có 8 đơn vị gồm: 1- Vụ Nghiên cứu – Tổng hợp (Vụ I); 2- Vụ Thi đua – Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương (Vụ II); 3- Vụ Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Vụ III); 4- Vụ Tổ chức cán bộ; 5- Văn phòng; 6- Vụ Pháp chế – Thanh tra; 7- Tạp chí Thi đua, Khen thưởng; 8- Trung tâm Tin học.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (6) nêu trên là các tổ chức hành chính giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; các tổ chức quy định tại (7), (8) nêu trên là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân công một Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều