Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp

08/09/2014 09:41

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; Các sở giáo dục và đào tạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về giáo dục chuyên nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, huy động nguồn lực, tập trung thu hút người học vào các trường TCCN, đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ năng của người lao động nhằm cải thiện cơ hội việc làm, đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.

Ảnh minh họa

Đồng thời triển khai công tác dự báo, kế hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp ở địa phương và toàn ngành. Tiếp tục rà soát, đánh giá sự tác động của việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Thực hiện xã hội giám sát đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục chuyên nghiệp thông qua công khai các hoạt động giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đào tạo TCCN, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm và công khai trước công luận các sai phạm trong đào tạo TCCN.

Trong năm học 2014-2015, các trường cần chú trọng đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện. Nội dung đào tạo cần xây dựng theo hướng tích hợp hình thành năng lực nghề nghiệp của người học. Phương pháp đào tạo cần theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng người học vào thực hành nghề nghiệp.

Việc đánh giá kết quả người học phải dựa trên chuẩn năng lực đầu ra, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và tăng cường sự tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục chuyên nghiệp, mở rộng đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Khuyến khích doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước mở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh hướng nghiệp, lập nghiệp cho học sinh

Các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban, ngành và các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN; tiếp tục thành lập và củng cố hoạt động của trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, xây dựng chương trình tích hợp các môn văn hóa với các môn học cơ sở và chuyên môn để nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường tiếp tục phối hợp với các bên liên quan tổ chức các ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học tổ chức tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo; tiếp tục thực hiện kết hợp dạy chương trình giáo dục thường xuyên với đào tạo TCCN, phối hợp với các trường phổ thông để thực hiện giáo dục hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác phần luồng, hướng nghiệp học sinh sau trung học cơ sở.

Hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động giúp cho thanh niên tốt nghiệp TCCN có điều kiện lập nghiệp.

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video