Mỗi cán bộ, chuyên viên VPCP phải có tư duy ngang tầm chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, Phó Thủ tướng

28/01/2008 15:15

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong buổi chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2007, triển khai nhiệm vụ năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, sáng 28/1/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nâng tầm tư duy tổng hợp của Văn phòng Chính phủ

Đánh giá về công tác của Văn phòng Chính phủ năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với báo cáo của Văn phòng Chính phủ. “Nhìn lại những thành tựu to lớn của đất nước đạt được năm qua, Văn phòng Chính phủ đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo… của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng nêu rõ.

Năm 2007, Văn phòng Chính phủ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng ban hành hơn 4.500 văn bản, trong đó có 63 nghị quyết, 198 nghị định, 198 quyết định quy phạm pháp luật, 34 chỉ thị, gần 2000 quyết định cá biệt, 2.154 công văn hành chính; chuẩn bị nội dung phục vụ Chính phủ họp 12 phiên thường kỳ, 2 phiên chuyên đề, thảo luận 88 đề án, báo cáo lớn; phục vụ Thủ tướng và các Phó Thủ tướng 347 cuộc họp, hội nghị quan trọng. Văn phòng Chính phủ cũng đảm bảo phục vụ hậu cần, kỹ thuật, phương tiện hoạt động chung của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng kịp thời, nhanh chóng.

Sau khi biểu dương những thành tích của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác tham mưu giúp việc của Văn phòng Chính phủ trong năm qua, đó là: Công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Do vậy, Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu tổng hợp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phải phấn đấu phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho 5 trọng tâm công tác của Chính phủ: Chỉ đạo sát sao các vấn đề có tính chiến lược, phát triển kinh tế – xã hội có chất lượng cao, bền vững; tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, ổn định, phù hợp với lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế; phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; có bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chuyên viên Văn phòng Chính phủ phải nâng tầm tư duy, tham mưu phải đúng, phải trúng, kịp thời, phù hợp với sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Văn phòng Chính phủ còn đề xuất quá ít những việc ngang tầm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng nhận xét.

Thủ tướng hoan nghênh, Văn phòng Chính phủ đã đi đầu trong việc tổ chức quán triệt quy chế làm việc mới của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ phải nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức cán bộ, theo tinh thần mỗi chuyên viên, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm về một đầu mối công việc, đòi hỏi cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ nâng cao năng lực, trách nhiệm, sự nhạy bén, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không để các Bộ, ngành, doanh nghiệp, nhân dân phàn nàn về sự chậm chễ hay sự nhũng nhiễu.

Thủ tướng cũng lưu ý: Văn phòng Chính phủ quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất hậu cần phải chặt chẽ, đúng các qui định của pháp luật, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nhất trí, phục vụ có hiệu quả công việc mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Chấn chỉnh kỷ cương, đổi mới phương thức làm việc

Nhận định về kết quả công tác năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Thành tích của Văn phòng Chính phủ lớn, ưu điểm nhiều nhưng còn một số nhược điểm về năng lực tham mưu, sự phối hợp công tác và khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Website Chính phủ và 16 đơn vị khác của Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Website Chính phủ và 16 đơn vị khác của Văn phòng Chính phủ

Tiếp thu sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại Hội nghị đã nêu rõ: “Năm 2008, Văn phòng Chính phủ xác định là năm chấn chỉnh kỷ cương, đổi mới phương thức làm việc và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, để thực sự xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Năm 2008 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, Văn phòng Chính phủ phải tập trung phục vụ cho được 5 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu của kế hoạch 5 năm đã đề ra.

Năm 2008, Văn phòng Chính phủ chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản, hoàn chỉnh tổ chức, cán bộ sau khi có Nghị định thay thế Nghị định 18/2003/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, có chính sách đãi ngộ với cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quán triệt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về chính sách pháp luật, thực tiễn cuộc sống để vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện tốt văn hóa công sở, đoàn kết nội bộ; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tăng cường quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, công khai tài chính theo qui định của pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn cho Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng biên tập Website Chính phủ cho biết: Dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, năm 2007, năm thứ hai Website Chính phủ chính thức hòa mạng Internet, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, đã nâng tính sẵn sàng của Chính phủ điện tử Việt Nam lên 17 bậc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng Chính phủ cho Trung tâm Tin học
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng Chính phủ cho Trung tâm Tin học

Hiện kho tài nguyên thông tin, tri thức của Chính phủ trên Internet có gần 400 nghìn trang, hằng ngày, phục vụ 5-7 triệu lượt truy cập, đồng thời có hơn 3000 đơn vị vào khai thác toàn văn các văn bản trên Website Chính phủ. Năm 2008, Website Chính phủ chuyển sang hoạt động theo mô hình Cổng thông tin điện tử Chính phủ và sẽ tăng cường phối hợp với Trung tâm tin học, các đơn vị khác trong Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác, chỉ đạo điều hành trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Phát động phong trào thi đua

Xét thành tích công tác trong năm 2007, 48 tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, trong đó Tổng biên tập Website Chính phủ Phạm Việt Dũng vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 17 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, trong đó có Website Chính phủ. 12 tập thể và 42 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 tập thể và 321 cán bộ, công chức được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 1 cán bộ công chức được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 59 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị tổng kết, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn đã phát động phong trào thi đua năm 2008 với chủ đề “Phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, phấn đấu tạo chuyển biến mạnh trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác”; phấn đấu đạt 6 cờ thi đua của Chính phủ; 10 cờ thi đua của Văn phòng Chính phủ; 2 Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 45 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 200 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% cục, vụ, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó 80% đạt danh hiệu xuất sắc; 96% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; không có cá nhân nào bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; nhiều tập thể và cá nhân được tặng Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM