+
Aa
-
Lương giảng viên trường đại học công lập có thể lên đến hệ số 8,0
02/04/2015 12:37

Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập vừa được Bộ GD-ĐT trưng cầu ý kiến.

DSC05335

 

Theo đó, các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp là viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giảng viên quy định tại Quyết định số 202/TTCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục đào tạo, nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, như sau:

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên cao cấp, mã số 15.109.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên chính, mã số 15.110.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên, mã số 15.111.

Cách xếp lương các chức danh nghề nghiệp giảng viên quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Việc xếp lương đối với viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định tại  Điều 3 Thông tư liên tịch này thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

(Theo Vietnamnet)

Bài mới
Đọc nhiều