DIG: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

24/06/2013 10:36

Lý do: theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh.Ngày 21/06/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 643/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) vào diện cảnh báo như sau:

DIG: Cổ phiếu vào diện cảnh báo
DIG: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

– Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 25/06/2013 theo Quyết định số 224/2013/QĐ-SGDHCM ngày 21/06/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

– Lý do: theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh; Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1.1f Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và Mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

(BTT)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video