+
Aa
-

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình

07/02/2018 16:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh họa

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình có 87.235 ha đất nông nghiệp, chiếm 62,9%; đất phi nông nghiệp là 48.906 ha, chiếm 35,27%; đất chưa sử dụng 2.538 ha, chiếm 1,83%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có 2.447 ha đất, chiếm 1,76%; khu phát triển công nghiệp 1.472 ha, chiếm 1,06%; khu đô thị 9.877 ha, chiếm 7,12%; khu dân cư nông thôn có 21.633 ha, chiếm 15,6%.

Từ 2016-2020, 11.945 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 2.079 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 72 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình căn cứ vào Nghị quyết này điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của Tỉnh theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Trong đó, rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh không chuyển diện tích đất có rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định; giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, nhất là đối với các dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch.

Tỉnh Ninh Bình phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều