Đi nghỉ mát, hiếu hỉ… của EVN sẽ được tính vào chi phí sản xuất?

18/05/2016 08:43

Có 19 khoản chi phí được tính vào chi phí sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong đó đáng chú ý là chi phí phúc lợi như chi đám hiếu, hỷ, chi nghỉ mát, khen thưởng cho con em lao động… cũng được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Đi nghỉ mát, hiếu hỉ… của EVN sẽ được tính vào chi phí sản xuất?

Đi nghỉ mát, hiếu hỉ… được tính vào chi phí sản xuất

Bộ Tài chính vừa chính thức công bố Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để lấy ý kiến đóng ý. Dự thảo gồm 4 chương, 48 điều.

Tại Điều 26 của Nghị định này có quy định về Chi phí sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm 19 khoản chí phí, như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ lao động, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, chi phí giao dịch, đào tạo…

Tuy nhiên đáng chú ý, các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác… cũng được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên sẽ không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của EVN.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định quy định có 4 khoản chi phí không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Đó là chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cố định hữu hình, vô hình; chi phí lãi vay vốn được tính vào chi phí đầu tư và xây dựng; các khoản chi phí khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh của EVN; các khoản chi không có chứng từ hợp lệ; các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh EVN mà do cá nhân gây ra.

Quỹ khen thưởng không đủ thì được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển

Tại mục 3 điều 30 (Phân phối lợi nhuận) của dự thảo Nghị định có quy định, đối với các khoản lợi nhuận còn lại sau khi đã bù đắp lỗ năm trước và chia lãi cho các thành viên góp vốn, sẽ được phân phối vào 3 nguồn quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên. Số còn lại thì nộp về ngân sách nhà nước.

Theo đó, sẽ trích tối đa 30% vào Quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động sẽ được trích theo nguyên tắc: Đối với người lao động xếp loại A sẽ được trích 3 tháng lương, loại B được trích 1,5 tháng lương, xếp loại C được trích 1 tháng lương của người lao động.

Quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên được trích theo nguyên tắc: nếu xếp loại A thì được trích 1,5 tháng lương; loại B được trích 1 tháng lương của người quản lý, kiểm soát viên.

Đáng chú ý, trong trường hợp không đủ nguồn tiền để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên thì EVN được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

(Theo Một Thế Giới)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM