Đẩy mạnh tuyên truyền những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12/10/2016 20:50

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh, thành ủy, các địa phương, đơn vị, bộ, ngành học tập và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, căn cơ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng những nội dung như: tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhân dân (phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc); về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân…

Đồng chí Mai Văn Ninh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Mai Văn Ninh phát biểu kết luận Hội nghị

Ngày 12-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 10-2016 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị các tỉnh, thành ủy, các địa phương, đơn vị, bộ, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú ý những điểm mới như:

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị làm sao để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành ý thức tự giác, công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức và nhân dân.

Cần nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người đứng đầu, sự nêu gương của cấp trên với cấp dưới. Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, tự giác lâu dài với yêu cầu ngày càng cao, nội dung ngày càng mở rộng.

Thứ hai, học tập và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, căn cơ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng những nội dung như: tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhân dân (phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc); về xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân…

Thứ ba, lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; vị trí công tác, vai trò của từng cán bộ, đảng viên để xây dựng kế hoạch làm theo.

Với tập thể, rà soát xem có vấn đề gì nổi cộm, nhân dân bức xúc, để giải quyết dứt điểm bức xúc mà nhân dân đang quan tâm theo quan điểm lấy dân làm gốc của Bác.

Với cá nhân, tùy thuộc vào vị trí công tác để lựa chọn công việc làm theo một cách hiệu quả, thiết thực.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải lựa chọn nội dung công việc để tạo sự đột phát.

Thứ năm, đẩy  mạnh tuyên truyền thường xuyên liên tục, đa dạng và phong phú về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video