+
Aa
-

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

29/12/2017 17:01

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1_273372
Ảnh minh họa

Theo đó, có 31 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ (7 dịch vụ); phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (6 dịch vụ); lĩnh vực sở hữu trí tuệ (2 dịch vụ); lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (9 dịch vụ); lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân (3 dịch vụ); đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (4 dịch vụ).

Trong đó, về hoạt động khoa học và công nghệ, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ công bố, xuất bản, truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN và phát triển công nghệ; thẩm định cấp chứng nhận hoạt động ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, công nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KH&CN.

Ngân sách bảo đảm phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá đối với dịch vụ hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể, cung cấp chuyên gia trong nước, quốc tế tư vấn, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, thông tin công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, và các dịch vụ khác); cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;…

Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN cho các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN; xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin, quản trị hạ tầng công nghệ thông tin KH&CN. Ngân sách nhà nước cũng bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông KH&CN. Xây dựng duy trì và phát triển cổng thông tin KH&CN. Hoạt động thư viện, thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho đối tượng thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công ban hành kèm theo Quyết định này quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công ban hành kèm theo Quyết định này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều