+
Aa
-

Công tác tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể

06/12/2016 16:10

Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể từng thời điểm.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị
Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận một số nội dung như: công tác tuyên giáo của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội 6 tháng cuối năm có những điểm gì tiến bộ hơn, hiệu quả hơn so với 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2015, cụ thể trên các lĩnh vực: lý luận chính trị, dư luận xã hội, báo chí xuất bản, văn hóa- văn nghệ, khoa giáo… Từ đó, chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại, những thiếu sót của công tác tuyên giáo trong cụm, có những vấn đề gì mới nảy sinh trong công tác tuyên giáo. Từ đó, nhấn mạnh công tác tuyên giáo trong năm 2017 cần chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào, đặc biệt, gắn công tác tuyên giáo với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến, thống nhất trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban Tuyên giáo các vụ, đơn vị trong cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực. Trong đó, tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần cổ vũ, độngviên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ đọng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, nhất là kết quả Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa XIV và các hoạt động đối ngoại, sự kiện, thời sự, chính trị trọng đại của đất nước.

Tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt và phong trào thi đua yêu nước tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần đưa chủ trương, dường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tích cực phối hợp công tác giữa ban tuyên giáo các đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội với Ban Tuyên giáo Trung ương, giữa ban tuyên giáo các ngành trong khối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể từng thời điểm.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên huấn TƯ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên huấn TƯ Hội Nông dân Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyên giáo trong cụm thời gian qua, như: chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao; ý thức học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc. Việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình làm theo chưa được quan tâm đúng tầm. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa nhạy bén, kịp thời, phương pháp chưa phù hợp, có việc còn chạy theo sự việc đã rồi, nhìn chung chậm đổi mới, phương pháp còn xơ cứng nên chưa kết quả chưa cao. Hoạt động của một số đoàn thể chưa thật sâu sát, chưa nắm bắt kịp thời, đúng thực chất diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, do đó, công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế. Một số báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chưa thực sự chủ động, nhạy bén nhất là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm.

Các đại biểu cũng thống nhất, năm 2017, công tác tuyên giáo trong cụm tập trung chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai chương trình hành động của các đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng một cách nghiêm túc chất lượng; hướng dẫn triển khai, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Chú trọng những vấn đề mới nảy sinh.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền những kết quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. Đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế, về năm APEC Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm 2017. Tuyên truyền về kết quả công tác, các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội để tiến tới Đại hội các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp.

Thứ ba, tuyên truyền điển hình nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các quan điểm của Đảng và Nhà nước về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển ĐÔng; đấu tranh; phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo trước những phần tử cơ hội chính trị nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thứ năm, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc của nhân dân; nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, y tế, đất đai, giáo dục – đào tạo… để kịp thời tham mưu giúp các cấp, các ngành giải quyết không để hình thành những điểm nóng, những vụ việc phức tạp nổi cộm lan rộng. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Thứ sáu, tăng cường quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc, rà soát quy hoạch biên chế của ngành theo Chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về xuất bản – báo chí; khen thưởng, động viên kịp thời các đồng chí lãnh đạo, phóng viên báo chí tích cực phát hiện, biểu dương người tốt – việc tốt; đấu tranh chống tiêu cực. Xử lý nghiêm cán bộ quản lý và phóng viên vi phạm các quy định về hoạt động báo chí- xuất bản.

Thứ bảy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các ngành.

Thứ tám, nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các ngành trong khối và Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công tác tuyên giáo cụm các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội đã đạt được trong 6 tháng cuối năm 2016. Theo đồng chí Mai Văn Ninh, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ toàn diện các mặt của công tác tuyên giáo, cụ thể như: tập trung, đổi mới, sáng tạo trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ban hành khá đồng bộ các văn bản như kế hoạch, chương trình hành động Nghị quyết, Chỉ thị trong hệ thống tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương… Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tuy mới nhưng đã được các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội tham mưu và xây dựng kế hoạch triển khai bước đầu với nhiều cố gắng. Việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội đã chặt chẽ, đạt nhiều hiệu quả.

Tuy nhiên, đồng chí Mai Văn Ninh cũng lưu ý các đại biểu tham dự, công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội vẫn chưa nhanh nhạy, kịp thời; chưa có sức thuyết phục, hiệu quả thấp, sức chiến đấu chưa cao.

Vì vậy, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội trong thời gian tới, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như sau: (1) Tiếp tục đổi mới sáng tạo trong việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước. (2) Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (3) Đấu tranh bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. (4) Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. (5) Tăng cường phát triển báo chí; kiên quyết xử lý những sai phạm của báo chí. (6) Sáu là, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của cán bộ tuyên giáo và nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị với công tác tuyên giáo. (7) Tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội, các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến trao đổi trở lại để làm rõ thêm một số nội dung được đề cập.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng bày tỏ tin tưởng và hy vọng rằng, với kết quả công tác 6 tháng cuối năm nói riêng và kết quả cả năm 2016, với sự thống nhất cao tại Hội nghị này, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

Bài mới
Đọc nhiều