+
Aa
-

Công khai báo cáo tài chính của Nhà nước lên mạng

10/09/2016 16:47

Bộ Tài chính đang soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước, trong đó quy định nội dung báo cáo tài chính, tổ chức thực hiện lập, công khai, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo.

Công khai báo cáo tài chính của Nhà nước lên mạng

Tương tự như đối với doanh nghiệp, tới đây, Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện việc công khai báo cáo tài chính của Nhà nước lên mạng trong đó báo cáo về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính nhà nước cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình tài sản nhà nước, nợ công và các khoản phải trả khác của nhà nước, nguồn vốn của nhà nước tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo, tình hình thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước trong kỳ báo cáo.

Báo cáo cũng sẽ phản ánh các thông số về toàn bộ tài sản ngắn hạn, dài hạn, nợ và các khoản phải trả, nguồn vốn trên phạm vi toàn quốc hoặc một tỉnh.

Như vậy, với những nội dung nêu trên, báo cáo tài chính nhà nước cũng tương tự như báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, báo cáo này còn phản ánh tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính Nhà nước; tổng hợp, phản ánh tình hình lưu chuyển tiền tệ, bao gồm các luồng tiền thu vào, các luồng tiền chi ra từ các hoạt động thường xuyên, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc một tỉnh trong kỳ báo cáo; số dư tiền và tương đương tiền của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc một tỉnh trong kỳ báo cáo.

Các thông tin chủ yếu trong báo cáo tài chính nhà nước và thuyết minh cụ thể một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Bộ Tài chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Thời hạn công khai đối với báo cáo tài chính nhà nước tỉnh là 15 ngày kể từ khi bản báo cáo được trình bày trước Hội đồng nhân dân tỉnh và đối với báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc là 30 ngày kể từ báo cáo được trình bày trước Quốc hội.

Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018, dự kiến khoảng tháng 7/2020, bản báo cáo tài chính này sẽ được công khai trên website của Bộ Tài chính.

(Theo Bizlive)

Bài mới
Đọc nhiều