Chính phủ ban hành Nghị định về Tổ chức và hoạt động của Vietnam Airlines

20/11/2013 16:44

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Theo đó, “Tổng công ty Hàng không Việt Nam” (VIETNAM AIRLINES) là Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con Tổng công ty Hàng không Việt Nam, được chuyển đổi từ công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Vietnam Airlines

VIETNAM AIRLINES có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; quản lý, chỉ đạo, chi phối các công ty con, công ty liên kết theo tỷ lệ chiếm giữ vốn điều lệ tại các công ty đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Ngành, nghề kinh doanh chính của VIETNAM AIRLINES gồm: Vận chuyển hàng không đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm, thư; hoạt động hàng không chung; bay phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư, thiết bị hàng không và các thiết bị kỹ thuật khác; sản xuất linh kiện, phụ tùng, vật tư tàu bay, trang thiết bị kỹ thuật và các nội dung khác thuộc lĩnh vực công nghiệp hàng không;…

Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES là 8.942 tỷ đồng.

Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VIETNAM AIRLINES. Bộ Giao thông vận tải được phân công  thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETNAM AIRLINES theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của VIETNAM AIRLINES là Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES.

VIETNAM AIRLINES có nghĩa vụ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VIETNAM AIRLINES và vốn VIETNAM AIRLINES tự huy động.

Bên cạnh đó, kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do VIETNAM AIRLINES thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

Đồng thời, tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu, chức năng của Hội đồng thành viên

Theo Nghị định, Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại VIETNAM AIRLINES; thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu được giao tại Điều lệ này và quy định của pháp luật; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con do VIETNAM AIRLINES đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và phần vốn góp của VIETNAM AIRLINES tại các doanh nghiệp khác.

Hội đồng thành viên VIETNAM AIRLINES có 5 thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên VIETNAM AIRLINES không quá 5 năm, thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Bộ Giao thông vận tải quyết định cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên, số lượng thành viên chuyên trách và không chuyên trách của VIETNAM AIRLINES.

Trường hợp Hội đồng thành viên VIETNAM AIRLINES chưa đủ 5 thành viên, trong thời gian 90 ngày, Hội đồng thành viên VIETNAM AIRLINES trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, bổ sung đủ số lượng thành viên theo quy định./.

Hoàng Diên (Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video