Chẳng có một Đảng độc tài nào dám nói thế này!

10/06/2019 16:33

Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Chẳng có một Đảng độc tài nào dám nói rằng Đảng đó đại diện cho ý chí, tinh thần của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Không có một Đảng độc tài nào mà lại luôn đề cao mục tiêu xây dựng dân chủ, phát huy dân chủ của nhân dân “của dân, do dân, vì dân và phục vụ lợi ích cho nhân dân”, để nhân dân luôn được làm chủ đất nước “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.

Phải chăng nếu có thì chỉ nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình, đang bóp méo sự thật của các nhóm, tổ chức thế lực thù địch phản động đang không từ các mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn đề cao mục tiêu xây dựng dân chủ, phát huy dân chủ của nhân dân.

Trong chiêu bài đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mà các nhà “dân chủ” ở nước ngoài hiện nay đang rao giảng để đất nước phát triển, để có thể thoát khỏi chế độ độc tài. Thế nhưng, nếu Việt Nam thiếu dân chủ, Việt Nam có tồn tại khái niệm “độc tài” thì tại sao dân tộc Việt Nam lại có thể đồng lòng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua?

Liệu rằng lịch sử Việt Nam đã có thời gian nào chứng minh đa đảng là sẽ ổn định, phát triển?. Hãy thử nhìn vào thực tế thời kỳ năm 1945 khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới thành lập, Việt Nam khi đó có các Đảng phái như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt,… nhưng không một đảng phái nào có thể thể hiện vai trò và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Đảng Cộng Sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã cho thấy Đảng không hề độc quyền, không hề nắm giữ mọi quyền lực trong tay. Ở Việt Nam, bộ máy nhà nước là tập trung, thống nhất và có sự phối hợp, phân công chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong vấn đề lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là hạt nhân lãnh đạo, có vai trò chỉ đạo, đề ra đường lối, chủ trương chứ không làm thay bất kỳ một công việc của cơ quan nhà nước nào khác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là phục vụ nhân dân, chứ không có mưu cầu riêng gì cho tổ chức, cho cá nhân lãnh đạo tổ chức đó: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. “Đảng và Nhà nước ta là công cụ của dân, cán bộ là nô bộc của dân”. “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác” (Sửa đổi lối làm việc, 1947). “Đảng ta là một đảng cầm quyền…Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (Di chúc).

Tư tưởng về mối quan hệ giữa chế độ dân chủ và vai trò của Đảng cầm quyền đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt những năm qua. Tư tưởng đó đã thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và được thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Đảng lãnh đạo nhưng không ở ngoài dân và đứng trên nhân dân, mà Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. Đảng cầm quyền không phải là nhà nước, muột mình nắm chính quyền và làm thay công việc của Nhà nước.

Trong xuyên suốt quá trình lịch sử, Đảng chưa bao giờ đặt lợi ích của mình cao hơn lợi ích của nhân dân. Nghị quyết số 13 – NQ/TW của Bộ Chính trị (1988) khoá VI đã khẳng định: “Lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững hoà bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế”.

Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học thứ tư : “… phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hiện nay, một số quốc gia đa đảng đang thể hiện sự tranh giành quyền lực mà bỏ bê lợi ích của nhân dân. Đảng phái phục vụ cho nhóm lợi ích cá nhân, tiến hành kết bè, kéo cánh, tập hợp lực lượng cho Đảng phái của riêng mình. Cuối cùng kết quả là hình ảnh đố kỵ giữa các đảng phái, gây nên tình hình chính trị bất ổn, kinh tế giảm sút, nhân dân không đoàn kết tạo nên sự bất ổn theo các khu vực tại quốc gia.

Đa đảng thực ra là lập luận của các nhà “dân chủ” để chúng tìm cách để can thiệp vào chính trị hiện tại của Việt Nam, nhằm đạt được mục chính riêng cho các tổ chức, thế lực thù địch. Để làm cho chính trị – xã hội mất ổn định, kinh tế suy giảm, văn hoá đạo đức xuống cấp, các mâu thuẫn và xung đột xã hội sẽ gia tăng, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc…

Những bài viết có tính chất xuyên tạc, cổ xúy cho những tư tưởng phương Tây không phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh phát triển của Việt Nam

Thực tế hôm nay đã chứng minh, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị, diễn đàn quốc tế như: APEC 2017, Chủ tịch ASEAN 2020, ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc… là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Với những thành tựu mà chúng ta đã và đang đạt được, chúng ta ngày càng chứng minh cho bạn bè thế giới thấy được chế độ dân chủ của Việt Nam là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và ưu việt này không phải “tự nhiên mà có” mà là kết quả của công sức và cả xương máu của thế hệ cha ông đã xây dựng.

Để thể hiện và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời đại mới, chúng ta cần phát huy vai trò cá nhân quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

(Theo Bút Danh)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video