Chuyên đề
Phần 3.2: Vũ khí sắc bén của PLA
2012-11-05 17:32:37
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Phần 3.1: Các chiến lược và hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc
2012-11-05 10:23:53
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Phần 3: Trung Quốc sử dụng các hoạt động mạng trong thời chiến
2012-11-02 18:07:05
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Phần 2.1: Quan điểm của PLA về khai thác mạng trong thời bình
2012-11-02 14:34:11
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Phần 2: Đạo quân xanh về Chiến tranh Thông tin tăng cường thực tiễn huấn luyện
2012-11-01 17:37:18
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Đọc nhiều

Video

Phần 1.3: Huấn luyện chiến tranh Thông tin
2012-11-01 09:36:54
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Phần 1.2: Học thuyết về Chiến tranh thông tin
2012-10-31 16:07:37
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt  động Mạng và Gián điệp Mạng (Tóm tắt)
2012-10-30 07:31:38
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...
Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng (Tài liệu tham khảo)
2012-10-29 06:47:48
Chiếm thế Thượng phong về Thông tin: Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt động Mạng và Gián điệp Mạng “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị cho...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM