Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

20/03/2012 03:57

Sáng 19-3, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phùng Quang Thanh
Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT): Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân; Đại tướng Lê Văn Dũng; cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTW, Ủy viên QUTW; các đồng chí nguyên Ủy viên Thường vụ QUTW, nguyên Ủy viên QUTW; các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng trực thuộc QUTW; đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác xây dựng Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tướng Phùng Quang Thanh trực tiếp giới thiệu những nội dung trọng tâm, những vấn đề cốt lõi được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau khi nêu bật vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đại tướng Phùng Quang Thanh dành thời gian phân tích, làm rõ 4 vấn đề trọng tâm, gồm: Vì sao lúc này Trung ương phải bàn và ra nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của nghị quyết; Những nội dung cơ bản của nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, trong từng vấn đề cụ thể, Đại tướng Phùng Quang Thanh không chỉ phân tích sâu sắc những vấn đề trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mà còn liên hệ cụ thể vào hoạt động thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân đội. Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ: Đại hội XI của Đảng xác định chủ đề và cũng là tư tưởng chỉ đạo cho những năm tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đề ra yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo… tập trung vào 8 nhiệm vụ cơ bản có tính hệ thống, toàn diện. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, trước mắt cần lựa chọn một số vấn đề cấp bách nhất tập trung làm ngay để tạo ra những chuyển biến cụ thể, rõ rệt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chính là để đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI phần nói về xây dựng Đảng, thực hiện chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương.

Về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cùng với việc nêu bật, làm rõ từng vấn đề cụ thể được nêu trong nghị quyết, Đại tướng Phùng Quang Thanh còn dành thời gian phân tích, làm rõ những biểu hiện khác nhau theo đánh giá của Trung ương với thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Đại tướng Phùng Quang Thanh thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của các hạn chế, yếu kém trên từng mặt, nhất là trong ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) xác định.

Bảy vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện

Tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu bật 7 vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Trên cơ sở nội dung của nghị quyết và thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ: Bí thư cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên các cấp phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm; thấy rõ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết trên cương vị công tác và lĩnh vực do mình phụ trách. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở kế hoạch của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của TCCT và các cơ quan chức năng, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng cho các đối tượng của cơ quan, đơn vị mình; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng ủy cấp mình một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy phải tự giác, gương mẫu tự kiểm điểm trước, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, tự sửa chữa. Phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, tổng hợp, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng, Nhà nước; kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nêu gương những người tốt, việc tốt.

Cùng với đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng yêu cầu: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng; tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng nể nang, hữu khuynh, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi ca tụng lẫn nhau, cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng: Phải đặt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác và các nhiệm vụ chính trị khác; mà không phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng. Xây dựng chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn.

Triển khai đồng bộ, toàn diện, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, tránh hình thức

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm TCCT giới thiệu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng của QUTW. Kế hoạch của QUTW nêu rõ mục đích, yêu cầu; nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện ở từng cấp, từng loại hình tổ chức đảng và đơn vị; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Quá trình triển khai nghị quyết phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, gắn với đôn đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định và phát triển về mọi mặt của cơ quan, đơn vị. Quán triệt quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay; các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân; nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đúng tính chất, mức độ những thiếu sót, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ; luôn bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chỉ bộ…

Về nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện, Quân ủy Trung ương xác định: Đối với cấp trực thuộc QUTW, thành phần tham dự hội nghị phổ biến, quát triệt bao gồm: Các đồng chí trong đảng ủy, bí thư, phó bí thư, thủ trưởng các cục, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (UBKT), thủ trưởng các phòng, ban, cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí cán bộ nguyên là thủ trưởng Bộ tư lệnh đã nghỉ hưu từ năm 2006 trở lại đây. Thời gian tiến hành hội nghị ở cấp trực thuộc QUTW là 1,5 ngày và hoàn thành trước ngày 10-4. Đối với cấp trực tiếp cơ sở, căn cứ vào thành phần hội nghị của cấp trên, hướng dẫn của TCCT và cơ quan chính trị cấp trên, cấp ủy xác định thành phần tham gia hội nghị. Thời gian tiến hành 1,5 ngày và hoàn thành trước ngày 25-4. Đối với cấp cơ sở thời gian tiến hành hội nghị phổ biến, quán triệt trong một ngày và hoàn thành trước 25-5.

Về tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp, cấp ủy (thường vụ), chi bộ (chi ủy); tất cả đảng viên (kể cả cấp ủy viên các cấp) đều phải kiểm điểm tại chi bộ đang sinh hoạt. Các đồng chí trong ban thường vụ, ủy viên QUTW là Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì kiểm điểm tại hội nghị QUTW; các đồng chí ủy viên QUTW còn lại kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại cấp ủy nơi đồng chí đó trực tiếp sinh hoạt, công tác. Đối với cấp ủy trực thuộc QUTW thì các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó chủ nhiệm các tổng cục và phó tư lệnh (phó chính ủy, phó chỉ huy) các đơn vị thì kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tại cấp ủy cùng cấp; các đồng chí ủy viên khác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cấp dưới nơi đồng chí đó trực tiếp sinh hoạt và công tác. Các cấp còn lại thì các đồng chí trong ban thường vụ, phó chỉ huy, phó chính ủy và tương đương tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tại hội nghị cấp ủy cùng cấp; các đồng chí cấp ủy viên còn lại kiểm điểm ở cấp ủy cấp dưới trực tiếp.

Về nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình QUTW xác định tập trung vào 3 vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đồng thời đặt ra những yêu cầu hết sức cụ thể trong từng vấn đề, từng nội dung gắn với chức trách nhiệm vụ của từng đảng viên và từng đơn vị.

Cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau

Cách thức tiến hành kiểm điểm, QUTW chỉ rõ: Ban Thường vụ QUTW, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc QUTW trực tiếp chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến hành lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và một số đồng chí nguyên là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trực thuộc (đã nghỉ hưu từ năm 2006 trở lại đây) cho tập thể đảng ủy, ban thường vụ và cấp ủy viên. Ý kiến góp ý của tập thể, tổ chức được thể hiện bằng văn bản chính thức của tập thể, tổ chức đó. Căn cứ nội dung kiểm điểm nêu trong nghị quyết và lấy ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân hoặc ý kiến gợi ý của cấp trên (nếu có) để tiến hành kiểm điểm theo quy định.

Về phương pháp, trình tự tiến hành kiểm điểm ở các cấp, QUTW chỉ rõ: Cấp trên kiểm điểm trước làm gương cho cấp dưới, cấp dưới kiểm điểm sau; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau. Để việc xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc QUTW, Thường vụ QUTW tổ chức hội nghị phổ biến mục đích, yêu cầu, hướng dẫn nội dung và gửi phiếu xin ý kiến của các đồng chí trên địa bàn Hà Nội. Sau khi có kết quả đóng góp ý kiến, Thường vụ QUTW tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của QUTW và nghe UBKT QUTW báo cáo tổng hợp nội dung của cấp ủy cấp dưới tham gia ý kiến cho Ban Thường vụ, QUTW và các đồng chí Ủy viên QUTW; nội dung gợi ý kiểm điểm cho tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp dưới trực tiếp ở những nơi cần thiết. Tiếp đó, QUTW tổ chức hội nghị tiến hành kiểm điểm tập thể QUTW và các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTW, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội nghị này sẽ được QUTW tổ chức sau hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định của Bộ Chính trị và sau hội nghị kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đối với cấp ủy trực thuộc QUTW, ngoài việc tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho Thường vụ QUTW, QUTW và các đồng chí Ủy viên QUTW, UBKT cấp ủy trực thuộc QUTW chủ trì phối hợp với các cơ quan hướng dẫn việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đảng ủy cấp trực thuộc; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã nghỉ hưu từ năm 2006 trở lại đây; đề xuất gợi ý kiểm điểm cho cấp dưới đối với những nơi cần thiết.

Sau hội nghị kiểm điểm các cấp ủy phải thông báo kết quả kiểm điểm đến những tập thể đã được xin ý kiến và báo cáo kết quả kiểm điểm về cấp trên theo quy định. Những nơi kiểm điểm không đạt yêu cầu, cấp ủy cấp trên chỉ đạo kiểm điểm lại. Những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì các cấp ủy, cơ quan chức năng xem xét kỷ luật theo quy định. Kết quả kiểm điểm là cơ sở căn cứ để xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ các bộ các cấp ở từng cơ quan, đơn vị; gắn với quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt hằng năm và cả nhiệm kỳ. QUTW chỉ rõ: Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) lần này, việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trở thành chế độ thường xuyên hằng năm ở các cấp, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, hội nghị nghe Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT giới thiệu Hướng dẫn của TCCT về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Quân đội; Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm TCCT phổ biến hướng dẫn của TCCT về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ngày 20-3, hội nghị tiếp tục làm việc.

Lê Ngọc Long

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video