Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dự Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012

13/02/2012 10:21

Tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012 diễn ra ở Quảng Ninh, Bộ VHTTDL đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhiệm vụ có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ của Ngành VHTTDL.

Theo đó, 11 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành VHTTDL trong năm 2012 gồm:

1. Tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/07/1998 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

2. Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, trong đó lưu ý: Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong nước và ngoài nước; Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; Thực hiện nghiêm chủ trương ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; Không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách khi không cân đối được nguồn; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Chủ động rà soát, điều chuyển vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 trong phạm vi quản lý để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2012.

3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách Ngành VHTTDL, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2012 và các văn bản, đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đảm bảo đúng kế hoạch, trong đó lưu ý: hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2012 Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Quy hoạch hệ thống các cơ sở văn hoá, thể thao mới đến năm 2020, Quy hoạch lễ hội cấp quốc gia; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Châu Á năm 2019…

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi các chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành: Cụ thể hóa các Chiến lược, Quy hoạch phát triển Ngành với sự tham gia của các địa phương trong cả nước; Rà soát cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hoá gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế; có cơ chế hợp lý khuyến khích sáng tạo tác phẩm, công trình văn hoá, văn học, nghệ thuật chất lượng cao, đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng; Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề hạn chế, yếu kém, vướng mắc kéo dài, thực hiện thành công, đúng lộ trình các mục tiêu trung và dài hạn đã được xác định tại các chiến lược, chương trình hành động, quy hoạch phát triển Ngành đã và đang được triển khai: Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Đề án Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 2011-2030; Chương trình phát triển gia đình Việt Nam bền vững; Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 sau khi được phê duyệt; Hoàn thiện xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt, cho phép triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của hệ thống các di tích lịch sử văn hoá gắn với hỗ trợ phát triển du lịch, đặc biệt là những di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận; phối hợp vận động UNESCO công nhận mới các di sản văn hoá và thiên nhiên của Việt Nam. Lựa chọn, trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích đủ tiêu chuẩn; đầu tư tu bổ tổng thể cho 50-60 di tích, hỗ trợ chống xuống cấp cho 100 đến 150 di tích; hoàn thiện 1-2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

6. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phối hợp với các địa phương, với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, quản lý tốt các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; huy động các nguồn lực xã hội, không sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức các lễ hội. Hoàn thành xây dựng và trình Chính phủ Đề án quy hoạch lễ hội cấp quốc gia.

7. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng thể dục thể thao quần chúng, hoạt động thể thao trong trường học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chuẩn bị tốt lực lượng, phấn đấu có huy chương tại Thế vận hội Olympic lần thứ 30; tham gia thi đấu, giành thành tích tốt tại Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic) tại London; Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ III tại Trung Quốc; Đại hội thể thao giải trí thế giới lần thứ II tại Italia; Đại hội thể thao học sinh, sinh viên Đông Nam Á lần thứ III tại Indonesia, tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao trong nước và quốc tế.

8. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, từng bước đưa du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

9. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2012; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón từ 6,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 10,17% so với năm 2011), phục vụ từ 32 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng 6,67% so với năm 2011), thu nhập du lịch đạt trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng 20,83% so với năm 2011), phấn đấu đến 2015 đón từ 9 – 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

10. Tiếp tục mở rộng địa bàn, đa dạng hóa các hình thức tổ chức gắn với nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa – nghệ thuật và truyền thông nhân dịp những ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại Nhà nước quan trọng. Triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị với các nước, các sự kiện văn hóa – du lịch Việt Nam ở nước ngoài và các sự kiện văn hóa – du lịch của các nước tại Việt Nam. Xây dựng Đề án hội nhập quốc tế về văn hóa từ nay đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

11. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành, bảo đảm thực thi hiệu quả việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng chỉ đạo các Tổng cục, Cục, Vụ xác định và tổ chức triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ có tính đột phá trong năm 2012 thuộc các lĩnh vực hoạt động của Ngành nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên một số lĩnh vực hoạt động của Ngành những năm qua, cụ thể:

1. Tập trung chỉ đạo, quyết liệt điều hành hoàn thành 100% các nhiệm vụ đột phá, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển Ngành năm 2012, tạo sự chuyển biến rõ rệt ít nhất 4 vấn đề hạn chế, yếu kém, bức xúc của Ngành.

2. Hoàn thành dứt điểm 100% các văn bản, các đề án trong kế hoạch 2012 và các văn bản, đề án tồn đọng từ các năm trước.

3. Trình Chính phủ phương án thống nhất mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước Ngành cấp quận, huyện.

4. Đặt hàng nghiên cứu khoa học và công nghệ đề xuất giải pháp quản lý nhà nước cho 4 nhiệm vụ cấp bách nhất trong 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

5. Hoàn thành dứt điểm công tác xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú.

6. Đổi mới nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

7. Ban hành để thống nhất thực hiện bộ chỉ tiêu, số liệu cơ bản Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

8. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại 100% đơn vị tham  mưu, quản lý trực thuộc Bộ.

9. Lựa chọn để vận động 10 buôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số có số dân ít nhất, từ bỏ thói quen lạc hậu, hủ tục, luật tục không còn phù hợp, cản trở đến sự phát triển chung của đời sống xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

10. Hoàn thành công tác xét, phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú đợt một.

11. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trước hết là tình trạng hát nhép, động tác, trang phục phản cảm.

12. Thành lập và phát huy có hiệu quả Quỹ hỗ trợ, phát triển Điện ảnh Việt Nam.

13. Tạo sự chuyển biến căn bản, bền vững trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, đến năm 2013 chấm dứt tình trạng xả rác, rải tiền lẻ bừa bãi tại các di tích, nơi thờ tự.

14. Thống kê chính xác các vụ bạo lực gia đình trong cả nước, đề xuất giải pháp giảm thiểu có hiệu qủa các vụ bạo lực gia đình.

15. Đầu tư chiều sâu cho các môn thể thao trọng điểm để nâng cao thành tích tại Thế vận hội Olympic Luân Đôn năm 2012.

16. Ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm chế tài xử phạt và các giải pháp quản lý, tổ chức để từng bước hạn chế có hiệu quả tình trạng bạo lực trong bóng đá.

17. Triển khai áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch trong hoạt động thống kê du lịch.

18. Đôn đốc xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại 50% điểm du lịch trong cả nước.

19. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng, hoàn thành cảnh quan, dịch vụ, tổ chức hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

T.H

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video