Bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

02/04/2013 11:23

Sau ba tháng Bộ Công an triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong lực lượng CAND, ngày 1/4, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trong CAND về một số nội dung liên quan đến đợt tổng kết này.

PV: Qua gần ba tháng lực lượng Công an triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong CAND, là đơn vị Thường trực, đồng chí thấy những vấn đề gì đáng quan tâm?

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh: Mặc dù việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tổ chức trong thời gian tương đối ngắn, lại trùng vào thời điểm Công an các đơn vị, địa phương mở các đợt cao điểm tập trung bảo vệ an ninh, trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tiến hành triển khai kế hoạch công tác năm 2013, nhưng cấp ủy, Thủ trưởng Công an các cấp đã chủ động, khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức việc lấy ý kiến trong đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp từ cấp cơ sở (tổ, đội) Công an cấp tỉnh, đến các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Học viện, nhà trường trong CAND.

Sau ba tháng triển khai kế hoạch lấy ý kiến trong CAND đã có 106/106 Công an các đơn vị, địa phương ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch và xây dựng báo cáo tổng hợp, tham gia ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an.

Các ý kiến tập trung đóng góp vào những nội dung quan trọng của Dự thảo như: Chế độ chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội, Chủ tịch nước, Những quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CAND và những vấn đề mới và còn có nhiều ý kiến khác nhau như Điều 120 (Hội đồng Hiến pháp)…

Ý kiến tham gia của cán bộ, chiến sĩ CAND thể hiện trí tuệ, tâm huyết mang tính xây dựng và trách nhiệm, đã bám sát quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.

Các ý kiến đóng góp cũng đã kế thừa được kết quả kinh nghiệm thực tiễn qua 26 năm đổi mới, trên cơ sở tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Công an các đơn vị, địa phương.

PV: Đồng chí có thể nói cụ thể hơn về những nội dung đã được thể hiện trong các tham luận?

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh: Thứ nhất, thể chế hóa được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; về bảo vệ Tổ quốc, về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ hai, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã tập trung vào các định hướng lớn đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định, trong đó, định hướng cơ bản, quan trọng nhất là phải tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; làm rõ cách thức sử dụng quyền lực nhà nước của nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện và cơ chế dân chủ trực tiếp.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để mỗi cơ quan thực thi có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật, với sự phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quyền lực nhà nước.

Thứ ba, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật có liên quan; tiếp tục kế thừa những quy định còn phù hợp của Hiến pháp năm 1992; sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, phù hợp với tình hình mới với những nội dung đã được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định; nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới về quy trình, cách thể hiện, kỹ thuật trình bày để các quy định của Hiến pháp được thể hiện rõ ràng, được hiểu một cách thống nhất; bảo đảm Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính ổn định lâu dài.

Thứ tư, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng làm rõ hơn các nội dung có tính ưu việt, bản chất của chế độ ta như: phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế; tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới.

PV: Điểm chung trong tham gia ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong lực lượng Công an là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh: Các ý kiến đều thống nhất với các quy định mang tính nguyên tắc của Hiến pháp. Cụ thể là tiếp tục ghi nhận các quy định về bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992.

Đồng thời làm rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn các vấn đề như: khẳng định thể chế của Nhà nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, dân chủ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định rõ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo duy nhất đối với Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; quy định rõ, đầy đủ và cụ thể hơn trong Hiến pháp về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND với tính chất là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự…

Cũng qua thảo luận, 100% ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân kiến nghị trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 không nên bổ sung quy định về Hội đồng Hiến pháp (Điều 120 dự thảo).

Trên thực tế, các quy định pháp luật và cơ chế hiện có đã đủ để bảo vệ Hiến pháp. Quy định về Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo là chưa cần thiết, không phù hợp với thực tế Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Thiếu tướng!

(BCAND)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video