Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam

22/04/2014 20:39

Ngày 22.4 tại Hà Nội, GS.TS Vương Đình Huệ – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng đoàn công tác Trung ương, đã làm việc với Bộ Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Tài chính: 5 bài học kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X của Bộ Tài chính nêu rõ: Nghị quyết đã đánh dấu những thay đổi quan trọng trong tư duy của Đảng về phát triển thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta, qua quá trình thực tiễn triển khai Bộ Tài chính rút ra 5 bài học kinh nghiệm:

Một là, bám sát thực tiễn đất nước, coi trọng tổng kết thực tiễn, gắn kết lý luận với thực tiễn và tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận quan trọng cũng như chú trọng công tác dự báo và làm rõ các vấn đề thực tiễn trọng tâm bức xúc của công cuộc đổi mới.

Hai là, kiên định những mục tiêu đặt ra thông qua việc gắn kết chặt chẽ cơ chế, chính sách tài chính với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; chú trọng tính hiệu quả, chất lượng chính sách là cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Ba là, đảm bảo sự đồng bộ về thể chế kinh tế, thực hiện cải cách triệt để từ tư duy, cơ chế, chính sách, bộ máy hành chính trong nền kinh tế quốc gia. Hệ thống pháp luật kinh tế phải được hình thành đồng bộ.

Bốn là, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng; nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính và quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của từng chủ thể trong nền kinh tế.

Năm là, mở rộng dân chủ, phát huy mọi sự sáng tạo thông qua nhiều hình thức, nhiều biện pháp nhằm phát huy tối đa trí, lực của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình đổi mới tư duy lý luận.

Tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính: Thời gian qua, khu vự kinh tế nhà nước đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước được mở rộng về quy mô tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu.

Giá trị tổng tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2008 là hơn 1 triệu tỉ đồng, năm 2013 ước là 2,3 triệu tỉ đồng, bằng 229% so với năm 2008. Vốn chủ sở hữu tiếp tục được bảo toàn và phát triển, năm 2008 là 438 nghìn tỉ đồng, năm 2013 là 959 nghìn tỉ đồng, bằng 219% so với năm 2008. Lợi nhuận năm 2008 là 71 nghìn tỉ đồng, năm 2013 là 147 nghìn tỉ đồng, bằng 207% so với năm 2008.

Bình quân giai đoạn 2008-2013, đầu tư của khu vực nhà nước chiếm 37,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Khu vực kinh tế nhà nước cũng là khu vực góp phần quan trọng trong tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong tổng thu ngân sách nhà nước từ khối doanh nghiệp giai đoạn 2008-2013, tổng thu từ khối doanh nghiệp nhà nước chiếm 46,64%.

Cơ cấu GDP, đóng góp của khu vực kinh tế nhà nước những năm qua tuy có giảm do quá trình sắp xếp và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, song khu vực này tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí trong nền kinh tế.

VTV đã đi đúng hướng

Báo cáo đoàn công tác Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh, Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, các đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Qua đó, đã tạo điều kiện cho các PV, BTV, KTV… hiểu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung, bản chất và tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm góp phần quan trọng trong công tác chuyên môn, thực hiện thông tin, tuyên truyền trên song truyền hình quốc gia có chất lượng và hiệu quả cao, tạo động lực phát triển cho kinh tế – xã hội đất nước.

Về đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nêu rõ: Từ năm 2008 đến nay, VTV thực hiện cơ chế quản lý tài chính, lao động, tiền lương như doanh nghiệp nhà nước, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Đồng chí khẳng định, VTV đã chọn mô hình phát triển đúng hướng, giúp VTV đang đi vào thế ổn định, phát triển.

Phát biểu kết luận tại các buổi sơ kết,Trưởng Ban Kinh tế Trung đánh giá cao các báo cáo của Bộ Tài chính và Đài truyền hình Việt Nam, nội dung báo cáo hết sức cụ thể, các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự sơ kết có những phân tích sâu, đầy đủ các thông tin, đây là tư liệu quý cho Ban Chỉ đạo trong quá trình tiến hành sơ kết.

(Theo Lao Động)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video