Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2016

29/03/2016 16:18

Nhằm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (sau đây gọi tắt là QCDC) ở cơ sở tại cơ quan Bộ Tư pháp, gắn việc thực hiện QCDC với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2016
Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2016

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, tính chủ động của các đơn vị thuộc Bộ, của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; xây dựng môi trường công tác đoàn kết, thân thiện; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Ngày 29/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2016 cùng Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch kèm theo.

(Theo Bộ Tư Pháp)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video